maandag 5 januari 2009

Een Oostendse heks in 1605


Oostende, schepenen, 16 november 1605: Lievine Inghelberts
Ghezien by burgmeester ende schepenen van de stede van Oostende den criminelen heesch by Joncheer Balthazar van Lockenburch, bailliu van der voorseyde stede, aen hemlieden overgegheven ende ghemaect ten laste van Livyne Ingheberts ofte zo zy anderssins by haer cristelicken naeme ghenaemt es, gheboren van Nieupoort, huysvrauwe van Gabriel Monbardier, ter cause dat zy haer vervoordert hadde te bestelen ende berooven Jan van Steelant alwaer zy als dienstbode ghedient hadde den tyt van drye ofte vier maenden, ende daerenboven noch haer vervoordert hadde, contrarie de gheboden Godts ende ordonnantien van onse moeder de heylighe, catholycke ende Roomsche kercke, te abondonneren, verlaeten ende verloochenen Godt almachtich ende den boosen vyandt van der hellen anne te zweeren, ende metten zelven vyandt, ghenaempt Jacques over thuys, tot acht diversche reysen vleesschelick te converseren, alle saecken wesende execrable ende innorme jeghens alle redene van natuere ende niet lydelick sonder condigne punitie ter exemple van andere. Ende dienvolghende dheesschere daerby hadde gheconcludeert sverweereghens laste dat zy by sententie diffinitive ende over recht over haere voorseyde innorme faicten ende delicten ghecondempneert soude worden gherecht te zyne metten viere, zulcx dat de doot daernaer volghen soude met confiscatie van alle haere goedynghen waer die ghestaen ofte bevonden souden syn. Ghesien voorts by de voornomden burgmeester ende schepenen de preuve ende informatie in de zelve saecke beleet ende daeruppe ghehoort de voorseyde verweereghe metgaders haer eyghen volontaire confessie, verlyt ende kennisse van al dies voorschreven ghedaen, ende up alles wel ende rypelick ghelet hebbende, biddende de verweereghe om gratie voor rigeur van rechte. So was de verweereghe ghecondemneert ende condemneren haer by desen ende over recht, ghewoelt te worden aen eenen staecke zo datter de doot naer volcht, ende voorts haer lichaem ghebrant te worden in pulvere ende in assccen, ende de zelve asschen begraven te worden ter plaetse met confiscatie van alle haer goederen zo verre zy eenighe heeft sheesschers profficte, ende voorts te betaelen de costen ende misen van justitie. Aldus ghepronuncieert up den zestiensten dach van november int jaer zesthien hondert ende vyfve.

- Vlaamse Volksverhalenbank -
Een kleine selectie.
Regio:
Oostende
Heks verwenst visser
Schip met man en muis vergaan
Een heks had een visser verwenst. Toen de visser de volgende keer op zee ging, is zijn schip met man en muis vergaan.
***
Heks verwenst vissers omdat ze geen vis krijgt
Een heks die altijd rondliep op de kaai, verwenste de vissers van wie ze geen vis kreeg.
***
Heks verwenst haar vroegere weldoeners
Een vrouw gaf altijd een stukje brood, een beetje varkensvet en vijf centiem aan een bedelares die regelmatig langskwam. Toen de vrouw in het kraambed lag, kon ze niet bij de deur om de bedelares iets te geven. Het dochtertje van de vrouw had geen geld en ze hoorde de bedelares zeggen: "Ik wou dat al jouw koeien met hun poten omhoog lagen en dat ze allemaal crepeerden. Je zou nooit geen geluk meer mogen hebben." Sindsdien hadden die mensen altijd ongeluk. Er lag regelmatig een koe of een zwijn dood. Uiteindelijk moesten de mensen hun huis verlaten omdat ze zo arm waren geworden.
***
Paard wil niet meer vooruitgaan nadat het een heks ontmoet heeft
Een man ging in Brugge stro halen. In Bredene wilden de paarden van de man plots niet meer verder. De man was onderweg een heks tegengekomen, die hem wellicht had verwenst. De witheren wisten de man te vertellen dat er regelmatig een kwade hand op de boerderij kwam, die men moest wegsturen. Dat was zij.
***
Vrouw bezit toverboeken - Ze verwenst de mensen
In Oostende woonde een vrouw die toverboeken bezat. Iedereen was bang voor die vrouw omdat ze al zoveel mensen had verwenst.
***
Zeemeerminnen zijn verwenste mensen
Zeemeerminnen waren verwenste mensen die ronddoolden op zee. Ze zagen er half uit als een vis en half als een mens en ze konden mooi zingen

Over zeemeerminnen later meer.

2 opmerkingen:

pats zei

In oostende hadden ze ook nog en zeemeermin ( heb je dat verhaal al eens gelezen) het hangt daar uit aan de scheepswerven, moet je eens lezen als je daar passeert, ze hebben ze doodgemarteld en sedertdien is de opex behekst Wist je dat?

Suzanne zei

Ik weet van zeemeerminnen maar niet over deze, ik vraag me wel af of jij bent wie ik denk dat je bent!